ĐƠN XIN GIA NHẬP SINH HOẠT HỌ TRẦN VIỆT NAM | Dòng chảy thông tin | Cổng thông tin dòng họ Trần Nguyên Hãn
Dòng chảy thông tin   /  Đại hội, Hội nghị dòng họ
ĐƠN XIN GIA NHẬP SINH HOẠT HỌ TRẦN VIỆT NAM
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai, nhiệm kỳ II của Ban Liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam, Thường trực Ban liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam đã làm đơn gửi Hội đồng họ Trần Việt Nam xin gia nhập sinh hoạt họ Trần Việt Nam, đăng ký: “Dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam là thành viên chính thức có tổ chức của họ Trần Việt Nam”.

 

      Ban Liên lạc dòng họ                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ MGHĨA VIỆT NAM

Trần Nguyên Hãn Viêt Nam                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               ------------                                                             =======  

       Số   28 / DH-TNH                              Hà Nội, ngày  16  tháng  12  năm 2018

 

 ĐƠN XIN GIA NHẬP SINH HOẠT HỌ TRẦN VIỆT NAM

                       Kính gửi: Hội đồng họ Trần Việt Nam!

          Ngày 09 tháng 12 năm 2018, Ban Liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam tiến hành Hội nghị Ban Liên lạc lần thứ hai, nhiệm kỳ II năm 2018. Sau khi nghiên cứu dự thảo Điều lệ của họ Trần Việt Nam do Hội đồng họ Trần Việt Nam soạn thảo, thấy rõ mục đích, tôn chỉ là xây dựng một họ Trần Việt Nam thống nhất, đoàn kết, trong sáng về nguồn gốc và lịch sử, nguyên tắc tổ chức và hoạt động rõ ràng, nghiêm chỉnh, Hội nghị đã Quyết nghị:

          - Điều lệ của họ Trần Việt Nam rất phù họp với Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam. Điều 5, chương III Quy chế Ban Liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam viết: “Ban Liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam là tổ chức cao nhất đại diện cho dòng họ Trần Nguyên Hãn trên lãnh thổ Việt Nam và là thành viên có tổ chức của họ Trần Việt Nam”.

          - Nhất trí: Dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam gia nhập sinh hoạt và là một thành viên có tổ chức của Hội đồng họ Trần Việt Nam, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng họ Trần Việt Nam. Ở các địa phương tỉnh, huyện, các tộc họ sau khi tham gia là thành viên của Hội đồng họ Trần Việt Nam, vẫn giữ danh hiệu là họ Trần thuộc dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam.

          - Giao cho Thường trực Ban Liên lạc dòng họ nghiên cứu, làm các thủ tục để thực hiện hội nhập vững chắc vào họ Trần Việt Nam.

          Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai, nhiệm kỳ II của Ban Liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam, Thường trực Ban liên lạc dòng họ Trần Nguyên Hãn chúng tôi chính thức đề nghị Hội đồng lâm thời họ Trần Việt Nam cho chúng tôi được đăng ký: “Dòng họ Trần Nguyên Hãn Việt Nam là thành viên chính thức có tổ chức của họ Trần Việt Nam”.

          Kính mong Hội đồng họ Trần Việt Nam xem xét quyết định.

                                                                 Thay mặt Ban Liên lạc dòng họ

                                                                    Trần Nguyên Hãn Việt Nam

                                                                                Trưởng Ban

 

                                                               THIẾU TƯỚNG - PHÓ GIÁO SƯ KHQS

                                                                                                 ĐÀO TRẦN QUANG CÁT

Liên kết website
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Trung : 0913 985 589
Thông báo dòng họ
Video
   LỄ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRẦN VIỆT NAM
Thống kê truy cập
Online: 156
Tổng truy cập: 1151226
Nội san dòng họ
  • QUÝ HƯƠNG TỨC MẶC HỌ TRẦN VÀ NGUYÊN TỔ HOÀNG ĐẾ TRIỀU TRẦN RỪNG THẦN Nội san dòng họ Nội san dòng họ