64 QUẺ DỊCH | | Cổng thông tin dòng họ Trần Nguyên Hãn
Những áng Thơ, Văn hay
    64 QUẺ DỊCH
64 QUẺ DỊCH
Kinh Dịch là khởi nguồn và nền tảng của dự đoán học và khoa học thông tin. Kinh Dịch là do các bậc thánh nhân xưa dựa theo quy luật phát triển biến đổi của tự nhiên trong nhiều năm và không ngừng bổ sung sửa đổi mà thành. Kinh dịch có 64 quẻ, xuất phát từ: Vô Cực sinh Thái Cực, Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái, Bát Quái sinh vô lượng. Sau đây là một tiếp cận KINH DỊCH theo đức của người Việt mà mỗi quẻ dịch được thể hiện bằng một câu lục bát của ông PHƯƠNG QUANG CHÂU VÂN.

 

    64 QUẺ DỊCH

 

1.         THUẦN CÀN

Trời ôm trời, cao cả thành

Làm cha Nguyên, Lợi, Trinh, Hanh, hùng cường.

 

 2.           THUẦN KHÔN

Đất ôm đất, mẹ yêu cha

Bao dung, nhu thuận, thái hòa, sinh nuôi.

 

 3.           THỦY LÔI TRUÂN

Nước trên sấm lắm gian truân

Mưa to tạnh, có ân nhân giúp đời.

 

 4.    SƠN THỦY MÔNG

Âm u thủy khởi sơn đầu

Nâng khơi chính đạo, sông sâu núi dài.

 

5.     THỦY THIÊN NHU

Nước đang đổ xuống đầu trời

Thiện kiên nhẫn đợi, thiên thời dành cho.

 

6.     THIÊN THỦY TỤNG

Thấp cao, to nhỏ khó hòa

Tranh nhau, kiện tụng bỏ qua ắt thành.

 

7.     ĐỊA THỦY SƯ

Đất ngăn nước tạo nên hồ

Ra quân trị thủy để cho dân giàu.

 

  8.           THỦY ĐỊA TỈ

Nước trên đất dưới bùn đen

Giao hòa đất nước nuôi sen cho đời.

 

9.           PHONG THIÊN TIỂU SÚC

Hiu hiu gió thổi đầu trời

Gió nuôi mát mẻ, chớ nuôi bão bùng.

 

10.    THIÊN TRẠCH LÝ

Đạo trời, thấp dưới cao trên

Sửa mình cho đúng ắt nên người hiền.

 

11.    ĐỊA THIÊN THÁI

Thái hòa mọi vật sinh sôi

Giáng khí đất, thăng khí trời Càn Khôn.

 

 12.       THIÊN ĐỊA BỈ

Trời đất bất trắc, bất hòa

Nắm ngay cơ hội vượt qua thời này.

 

13.    THIÊN HỎA ĐỒNG NHÂN

Lửa sáng, trời sáng chung lòng

Trung trinh, chính nghĩa cộng đồng mới đông.

 

14.    HỎA THIÊN ĐẠI HỮU

Lửa trời chiếu sáng nơi nơi

Của quý nhất đời hạnh phúc, văn minh.

 

15.    ĐỊA SƠN KHIÊM

Núi dưới đất thấp, càng cao

Đạo trời đất dẫn ta vào với Khiêm.

 

16.    LÔI ĐỊA DỰ

Sấm vang dậy đất vui mừng

Giữ mình, vô độ thì đừng, sáng khôn.

 

17.   THẠCH LÔI TÙY

Sấm trong đầm sóng vui rung

Cùng theo chính đạo thì cùng hanh thông.

 

18.   SƠN PHONG CỔ

Núi ngăn gió có việc rồi

Sửa mình chân chính xứng người sáng khôn.

 

19.   ĐỊA TRẠCH LÂM 

Đất trên đầm đến với nuôi

Nuôi là đạo lớn nhất đời người theo.

 

20.   PHONG ĐỊA QUAN

Gió trên đất tất theo phương

Gió có mắt dắt dẫn đường mát thơm.

 

21.   HỎA LÔI PHỆ HẠP

Trừ ngăn cách, sạch gian tà

Lửa trên đầu sấm hợp hòa sáng vang.

 

 22.       SƠN HỎA BÍ

Lửa làm cho núi sáng hơn

Điểm trang lợi ít, lòng son lợi nhiều.

 

23.   SƠN ĐỊA BÁC

Núi trên đất tất tiêu điều

Khi trên nền yếu, khi kiêu căng đời.

 

24.   ĐỊA LÔI PHỤC

Sấm trong đất tất vui hồi

Đất nuôi mầm hạnh thành chồi mai xanh.

 

25.  THIÊN LÔI VÔ VỌNG

Trời nổi sấm có thiên tai

Trời cưng nhân đức, phạt ai làm càn.

 

26.   SƠN THIÊN ĐẠI SÚC

Núi chứa trời, chứa lớn lao

Tu nhân tích đức ắt cao cả thành.

 

27.   SƠN LÔI DI

Núi nuôi sấm động lòng mình

Người nuôi đức hạnh, nghĩa tình người minh.

 

28.  THẠCH PHONG ĐẠI QUÁ

Quá đáng giáng họa lẽ thường

Đức cao, nhân cả phi thường làm nên.

 

 29.   THUẦN KHẢM

Nước hai lần hiểm cản tà

Hiền tài nhân đức vượt qua dễ dàng.

 

 30.   THUẦN LI

Hai Li sáng quá hóa mờ

Chẳng ai thích kẻ hay phô trương nhiều.

 

31.   THẠCH SƠN HÀM

Đầm trên đầu núi thơ nhiều

Tình yêu cao thượng, tình yêu lâu dài.

 

32.   LÔI PHONG HẰNG

Vĩnh hằng sấm có gió trong

Vĩnh hằng tình vợ, nghĩa chồng trời xe.

 

33.   THIÊN SƠN ĐỘN

Núi khiêm núi trốn trong trời

Giữ mình vững chãi thì đời núi cao.

 

34.   LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG

Sấm trên trời vọng xa xôi

Lớn mạnh tránh ác thì đời hanh thông.

 

35.   HỎA ĐỊA TẤN

Lửa trên đất tất sáng ngời

Nhân đức tiến có mặt trời tâm soi.

 

36.   ĐỊA HỎA MINH DI

Lửa trong đất tất tối đi

Giữ cho tâm sáng, Minh Di sá gì.

 

37.   PHONG HỎA GIA NHÂN

Lửa có gió tựa, người nhà

Nên lửa cháy lớn sáng lòa không gian.

 

38.   HỎA TRẠCH KHUÊ

Đầm dưới lửa tựa vào nhau

Chị em đối đầu nhưng vẫn chị em.

 

38.   THỦY SƠN KIỂN

Núi sau nước trước gian nan

Vượt qua khi đủ bền gan, đức tài.

 

40.   LÔI THỦY GIẢI

Sấm trên nước được giải nguy

Nguy tan, chăm sóc dân vì ấm no.

 

41.   SƠN TRẠCH TỔN

Đất đầm tổn đắp núi cao

Giảm đi tính xấu khác nào tốt tăng.

 

42.   PHONG LÔI ÍCH

Sấm gió giúp ích cho nhau

Cao ham giúp thấp, cao mau hơn nhiều.

 

43.   TRẠCH THIÊN QUẢI

Đầm trời vỡ mọi đê ngăn

Kiên tâm tiến dưới trời dân tất thành.

 

44.   THIÊN PHONG CẤU

Gió kết trời thổi mọi phương

Dưới trên liên kết tỏa hương thơm đời.

 

45.   TRẠCH ĐỊA TỤY

Đầm trên đất tụ vui hòa

Có hương thơm đức của hoa sen đời.

 

46.   ĐỊA PHONG THĂNG

Đất trên gió có thăng thiên

Ngày ngày tích đức, người hiền ắt nên.

 

47.  TRẠCH THỦY KHỐN

Nước dưới đầm có khốn nguy

Trung trinh vui vẽ sá gì không qua.

 

48.   THỦY PHONG TỈNH

Nước nguồn trời đất, gàu phong

Giếng lòng đầy ngọc, miệng không nói gì.

 

49.   TRẠCH HỎA CÁCH

Đầm trên lửa chứa đổi thay

Sáng ngời, vui thuận ắt xây mới thành.

 

50.   HỎA PHONG ĐỈNH

Lửa có gió, đỉnh sôi liền

Đức, nhân, hòa, sáng đại hiền chăm dân.

 

51.  THUẦN CHẤN

Sấm sấm chấn động đất trời

Dũng nhân trí giữ, có cười sấm qua.

 

52.  THUẦN CẤN

Núi cõng núi mới to cao

Trong lòng ngọc tĩnh, ngăn bao bạo tàn.

 

53.  PHONG SƠN TIỆM

Cây trên núi từ từ cao

Ngày ngày tích đức như bao người hiền.

 

54.  LÔI TRẠCH QUY MUỘI

Thương em gái nhỏ vu quy

Về với sấm sét lấy gì giữ vui.

 

55.  LÔI HỎA PHONG

Sấm động, lửa sáng gặp nhau

Tất nhiên thịnh lớn, chẳng cầu mà nên.

 

56.  HỎA SƠN LỮ

Lửa trên núi, lửa ở nhờ

Giữ mình cho sáng và thờ cao sơn.

 

57.  THUẦN TỐN

Gió gió hòa nhập mạnh lên

Chớ gây bão tố mà nên mát lành.

 

58.  THUẦN ĐOÀI

Đoài toàn xinh đẹp, vui tươi

Nuôi hoa sen nở soi đời gương hương.

 

59.  PHONG THỦY HOÁN

Nước dưới gió có sóng lan

Phân ra, thuyền Tốn vượt ngàn hiểm nguy.

 

60.  THỦY TRẠCH TIẾT

Tiết chế lượng nước trong đầm

Thì sen mới nở hàng năm cho đời.

 

61.  PHONG TRẠCH TRUNG PHU

Trên đầm gió có đức tin

Hoa sen nở, gió đưa nghìn trùng thơm.

 

62.  LÔI SƠN TIỂU QUÁ

Sấm trên đầu núi, thấp hèn

Ham danh tiếng hảo, nhỏ nhen đen đời.

 

63.  THỦY HỎA KÝ TẾ

Nước trên lửa tựa nhau thành

Giao hòa lửa nước nên hành tinh xanh.

 

64.  HỎA THỦY VỊ TẾ

Lửa trên nước rước việc đời

Trong trời đất cứ luân hồi hóa sinh.

                                  04.2018  

                 PHƯƠNG QUANG CHÂU VÂN

Các tin bài khác:
24/09/2018 : CÔN SƠN
18/06/2018 : ĐỀN CỬA
28/01/2018 : HỒN VIỆT
18/09/2017 : ĐẠO
05/03/2017 : CÔ TỔ
Liên kết website
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Trung : 0913 985 589
Thông báo dòng họ
Video
   LỄ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG LÂM THỜI HỌ TRẦN VIỆT NAM
Thống kê truy cập
Online: 157
Tổng truy cập: 1287422
Nội san dòng họ
  • QUÝ HƯƠNG TỨC MẶC HỌ TRẦN VÀ NGUYÊN TỔ HOÀNG ĐẾ TRIỀU TRẦN RỪNG THẦN Nội san dòng họ Nội san dòng họ